КIошташ

НОХЧИЙН МАТТАХЬ КIОШТИЙН ЦIЕРАШ:

Соьлжа-ГIалин Шайх Мансуран кIошт — Шейх-Мансуровский район г.Грозный

Соьлжа-ГIалин Ахьмадан кIошт — Ахматовский район г.Грозный

Соьлжа-ГIалин БойсгIаран кIошт — Байсангуровский район г.Грозный

Соьлжа-ГIалин Висаитовн кIошт — Висаитовский район г.Грозный

Грозненски кIошт — Грозненский район

Шелковски кIошт — Шелковской район

Курчалойн кIошт — Курчалоевский район

Эна-Хишкан кIошт — Серноводский район

Шелан кIошт — Шалинский район

Нажи-Юьртан кIошт — Ножай-Юртовский район

Хьалха-Мартан кIошт — Урус-Мартановский район

Шаран кIошт — Шаройский район

Итон-Кхаьллан кIошт — Итум-Калинский район

Невран кIошт — Наурский район

Веданан кIошт — Веденский район

Гуьмсан кIошт — Гудермесский район

ТIехьа-Мартан кIошт — Ачхой-Мартановский район

Шуьйтан кIошт — Шатойский район

Теркан кIошт — Надтеречный район

ГаланчIожан кIошт — Галанчожский район

ЧIебарлан кIошт — Чеберлоевский район


» Нохчийн маттахь…